پوستر: دستبند سبز محمد

پوستر: دستبند سبز محمد 
طراح: دوست سبز

خیابان از آواز سبز تو خالی نخواهد ماند.
دستبندت را من خواهم بست...

بیست و پنج بهمن: حضور سبز انسان

0 comments:

ارسال یک نظر