تصویر - راست می گفت او


راست می گفت، دارد یک سال می شود و او تسلیم آن «صحنه آرایی خطرناک» نشد.


با قامتی سرافراز گرچه مجروح و حبس کشیده ایستاده است، چرا که جزاحقاق حق ملت چیزی نمی خواهد!


0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار