پوستر: نامه چکان سبزآگاهی

پوستر: نامه چکان سبزآگاهی
طراح: دوست سبز

"من از نمایندگان مجلس، ازمدیران و مسئولان، چه با اسم خود و چه با اسم مستعار، درهرکجای ایران و جهان تقاضا دارم مرا در این حرکت بزرگ یاری دهند. ما می توانیم چند به چند، یک به یک، با همین نامه های خود بارانی از کلمات شایسته برسر رهبر بباریم و او را به آسیب ها و به نادرستی ها و به کجی ها هشدار دهیم."
از نامه پانزدهم محمد نوری زاد

0 comments:

ارسال یک نظر