فریاد “یاحسین میرحسین” و “مرگ بر دیکتاتور” زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ در شب ٢٢بهمن

 جرس: همزمان با اعلام دعوت برای گفتن "تکبیر" از سوی صدا و سیما در شب ٢٢ بهمن زندانیان بند ٣۵٠ اوین ساعت ٢١ یکپارچه شعار "یاحسین میرحسین" و "مرگ بر دیکتاتور" سر دادند.

به گزارش کلمه، یکی از یاران گمنام جنبش سبز در اوین در شرح آنچه رخ داده گفت: درحالی که جمعه شب ساعت ٢١ در محوطه زندان مشغول قدم زدن بودم فریاد زندانیان بند ٣۵٠ باعث شد تا به سمت این بند بروم و با نزدیک شدن به درب آن، شعار زندانیان سیاسی شفاف و واضح به گوش می رسید.

این سرباز گمنام جنبش سبز در ادامه گزارش ارسالی خود افزود: شعارها از بند ٣۵٠ پس از چند دقیقه به گونه ای افزایش یافت که صدای زندانیان تا بهداری اوین نیز شنیده می شد.

وی در پایان گزارش خود نوشت که برخی از پرسنل زندان نگهبانان شب جمعه وقتی شعار یا حسین میرحسین را می شنیدند آرام و زیر لب با زندانیان بند ٣۵٠ همراهی می کردند.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار