شب انتخابات گفتیم: "موسوی، موسوی، سکوت کنی خائنی". او سکوت نکرد و ....

شب انتخابات گفتیم: "موسوی، موسوی، سکوت کنی خائنی".


او سکوت نکرد و الان در زندانه؛ 


حالا ما اگه سکوت کنیم، خائنیم. بیاید خائن نباشیم.


سه شنبه های سبز، روز آزادی، کسی که به خاطر ما سکوت نکرد.

0 comments:

ارسال یک نظر