عکس: محمد مختاری شهید ایستاده، با دست بند سبز

در پاسخ به روند وقیحانه مصادره شهدای جنبش سبز، به نام حکومت، تصویر سبز محمد مختاری منتشر می شود.

0 comments:

ارسال یک نظر