پوستر: سرود آزادی - فراخوان تظاهرات دهم اسفند

پوستر: سرود آزادی - فراخوان تظاهرات دهم اسفند
طراح: دوست سبز

همه «ما» مسئول اسارت اين آزاديخواهانيم. ما خواستيم آنها بمانند و آنها ماندند. جانانه ماندند. استوار ...
ماندند و با خانواده و فرزندانشان پاي حقيقت ايستادند و قماری عاشقانه كردند..

0 comments:

ارسال یک نظر