به یاد آر/ روزی این قفس را خواهد شکست…

وقتی میرحسین به تبریز آمده بودند، پیرمردی که در عکس می بینید در میان جمعیت شعری را فی البداهه به ترکی زمزمه می کردند..

شاید در آن روز کسی فکر نمی کرد این شعر در آینده به حقیقت خواهد پیوست:

" بو سیدین نفسی …. سینداراجاغ قفسی

نفس این سید … روزی این قفس را خواهد شکست!"

آنروز در محوطه میدان ساعت تبریز همه بی اختیار این شعر را تکرار می کردیم…

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار