عکس: لباس شخصي اي كه 6 ماه است در تمام سركوب ها شركت دارد

اين لباس شخصي در روز 22 خرداد به همراه حسين منيف اشمر و ساير مزدوران حزب الله لبنان به ستاد قيطريه موسوي حمله كرد و بار ديگر چهره كريه اين فرد را درحال وطن فروشي در روز 16 آذر 88 و مناسبتهای دیگر مي بينيم و يقينا اين فرد در طول اين چند ماه در تمام سركوب هاي مردم آزاديخواه نقش فعال داشته است.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار