فراخوان دانشجویان سبز دانشگاه تهران به ندای اعتراضی “الله اکبر” در شامگاه ۲۴ بهمن

 جـــرس: در آستانه ۲۵ بهمن و برگزاری اعتراضات مدنی حامیان جنبش سبز در سالگرد خیزش سال گذشته و همچنین سالگشت آغاز حصر رهبران جنبش سبز، جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران خواستار حضور همگانی برای ندای الله اکبر و شعارهای اعتراضی در شامگاه پیش از آن (۲۴ بهمن) شدند.   

بنا به گزارش های رسیده به جرس، دانشجویان سبز دانشگاه های تهران، امیرکبیر، خواجه نصیر، بهشتی و آزاد تهران، با انتشار فراخوانی اعلام کرده اند که "ما دانشجویانِ ایرانِ دربندِ استبداد، از کلیه هموطنان آزاداندیش می خواهیم که شامگاه دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰، راس ساعت ده شب، همراه با ما،اعتراض خودشان را به بی کفایتی دولتمردان و وضعیت نابسامان اقتصادی، یک سال حبس غیر قانونی همراهان همیشگی جنبش آزادیخواهی ایران، موسوی، رهنورد و کروبی و در حمایت از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز در استقبال از راهپیمایی ۲۵ بهمن با صدای بلند و در هر کوی و برزن فریاد کنند."

شعارها و غریوهای پیشنهادی دانشجویان "پاینده باد ایران"، "مرگ بر دیکتاتور"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "درود بر موسوی و کروبی"، "الله اکبـــر" و ... اعلام شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر